Rječnik osigurateljnih termina

Osnovni pojmovi u osiguranju
O

Obavještavanje osiguratelja o promjenama osiguranog rizika

jedna od obveza ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika prema Zakonu o obveznim odnosima.

Objektivni rizici

rizici sa stajališta o kojem ovisi njihova realizacija; nastaju spletom objektivnih okolnosti i lako su mjerljivi.

Obligatorno reosiguranje

reosiguranje u kojem se unaprijed zaključuje ugovor za određeno vrijeme, u kojem se reosiguratelj obvezuje primiti «na neviđeno» u reosiguranje sve rizike koji su predmet reosigurateljne zaštite.

Obnova osiguranja

postupak kojim se obnavlja osiguranje koje je prestalo zbog njegova isteka, neplaćanja premije ili zbog nekog drugog razloga. Osiguranje se obnavlja u rokovima predviđenim uvjetima osiguranja.

Obveza osiguranika kad nastane osigurani slučaj

jedna od obveza ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika, prema ZOO.

Obveze osiguranika / ugovaratelja osiguranja

definirane su ZOO, a svode se na slijedećih 5 aktivnosti: prijava okolnosti značajnih za ocjenu osiguranog rizika, plaćanje premije, obavještavanje osiguratelja o promjenama osiguranog rizika, sprečavanje osiguranog slučaja te obveze kad nastane osigurani slučaj.

Obvezno osiguranje

osiguranje kojem obveza proizlazi iz Zakona o obveznim osiguranjima u prometu ili iz drugih zakona.

Odbitna franšiza

vidi pod 'Franšiza'

Odgođena renta

renta čija se isplata odgađa do nekog ugovorenog roka, a nakon što je ugovaratelj uplatio cjelokupnu premiju.

Odšteta

visina koju osiguratelj priznaje kao naknadu iz uvjeta sklopljenog ugovora o osiguranju

Opadajuće osiguranje za slučaj smrti

osiguranje za slučaj smrti u kojem se osigurana svota svake godine ili svakog mjeseca smanjuje za određeni iznos, a na isteku osiguranja ima vrijednost nula. Obično se koristi za pokriće kredita ili hipoteke kod kojeg se dug s vremenom smanjuje.

Osigurani rizik

element ugovora o osiguranju; događaj s obzirom na koji je sklopljeno osiguranje. Pojmom rizik podrazumijeva se budući neizvjesni događaj nastao nezavisno od isključive volje osiguranika zbog kojeg osiguranik može pretrpjeti materijalnu štetu.

Osigurani slučaj

događaj koji može prouzročiti štetu, a pripada rizicima koje osiguravatelj pokriva svojom djelatnošću. Mogući osigurani slučajevi definirani su u uvjetima osiguranja. Osigurani slučaj se mora ostvariti dok traje osiguranje.

Osiguranje bez sudjelovanja u dobiti osiguranje života u kojem ugovaratelj osiguranja nema pravo na sudjelovanje u dobiti osiguravatelja.

Osiguranik

u osiguranju života i u osiguranju od posljedica nesretnog slučaja, osoba na čiji život je zaključeno osiguranje. Ako osiguranik i ugovaratelj osiguranja nisu iste osobe, za valjanost ugovora o osiguranju potrebna je pisana suglasnost osiguranika. U imovinskim osiguranjima – vlasnik predmeta osiguranja, osoba čija je imovina, odnosno, imovinski interes osiguran i kojoj pripadaju prava iz osiguranja.

Osiguranje za slučaj smrti

osiguranje života s funkcijom zaštite od mogućnosti smrti za vrijeme ugovorenog razdoblja. Osiguranje za slučaj smrti je riziko osiguranje, a osiguratelj je u obvezi ako se ispuni osigurani slučaj u ugovoreno vrijeme tj. ako osiguranik umre za trajanja ugovorenog osiguranja osiguravatelj je u obvezi isplate osigurane svote, a ako osiguranik doživi rok na koji je osiguranje sklopljeno, obveza osiguravatelja prestaje.

Osiguratelj

društvo za osiguranje s kojim je sklopljen ugovor o osiguranju; osiguratelj se obvezuje, prema uvjetima osiguranja, ugovaratelju osiguranja / korisniku osiguranja isplatiti osigurninu, odnosno, naknaditi štetu.

Osigurateljna godina

vrijeme od godine dana koje počinje na dan početka osiguranja ili na dan nastavka osiguranja. Za razliku od kalendarske i poslovne godine, svaka polica može imati različitu osigurateljnu godinu.

Osiguriv rizik

mora ispunjavati kriterije: mora postojati velik broj jedinica izloženosti riziku; šteta mora biti iznenadna i nenamjerna; šteta mora biti mjerljiva; šteta ne smije biti katastrofalna; vjerojatnost štete mora biti kalkulabilna; premija mora biti ekonomski opravdana.

Oštećeni

osobe koje podnose zahtjev za naknadu štete za koju je odgovoran osiguranik koji je sklopio osiguranje od odgovornosti prema trećim osobama.

Otkupna vrijednost

u osiguranju života vrijednost police koju osiguratelj isplaćuje, obično ugovaratelju osiguranja kod otkupa osiguranja prije njegovog ugovorenog isteka. Otkupna se vrijednost povećava s povećanjem vremena proteklog od početka osiguranja. U prvim godinama osiguranja često nema otkupne vrijednosti osiguranja, jer je matematička pričuva osiguranja života, s obzirom na velike početne troškove zaključenja osiguranja, negativna.

Kontaktirajte nas

01/4600 400
INFO TELEFON

Pošaljite
e-mail

Naručite poziv

Informacije i suglasnost za kolačiće (en. Cookies) – www.generali.hr, web stranica Generali osiguranja d.d., koristi vlastite tehničke kolačiće i kolačiće trećih strana (tehničke i profiliranje) kako bi se poboljšalo Vaše iskustvo pregledavanja web stranice i pružila usluga u skladu s Vašim željama. Nastavkom pregleda web stranice www.generali.hr slažete se s korištenjem kolačića. Ako želite saznati više ili povući pristanak za sve ili neke od tih kolačića pročitajte našu Politiku prikupljanja kolačića.

Prihvaćam