Rječnik osigurateljnih termina

Osnovni pojmovi u osiguranju
P

Pasivno reosiguranje

osigurateljevo prenošenje (cediranje) viškova rizika reosiguratelju.

PML

engl. probable maximum loss – najveća vjerojatna šteta.

Podosiguranje

kada se utvrdi da je vrijednost osigurane stvari u trenutku ostvarenja osiguranog slučaja veća od svote osiguranja, a osigurnina se smanjuje razmjerno vrijednosti osigurane stvari u trenutku osiguranog slučaja. (ZOO, Čl. 960.) Odšeta = ( ugovorena svota osiguranja /stvarna vrijednost predmeta )X visina štete.

Pojedinačno osiguranje života osiguranje života jedne osobe ili osiguranje više života. Za razliku od grupnog osiguranja života posebna pažnja posvećuje se preuzimanju u osiguranje zbog moguće antiselekcije.

Polica osiguranja

isprava o sklopljenom ugovoru o osiguranju.

Policirana premija

novčani iznos koji je ugovoren pri sklapanju osiguranja u tekućem obračunskom razdoblju za pokriće rizika.

Ponuda osiguranja

ponuda ugovaratelja osiguranja osiguratelju za zaključenje ugovora o osiguranju, koja je najčešće napisana na tiskanici osiguratelja. Pisana ponuda obvezuje ponudioca za 8 dana od dana kada je ponuda prispjela osiguratelju.

Portfelj

ukupno stanje svih ugovora o osiguranju ili reosiguranju u visini preuzetih obveza i/ili premija; broj osiguranja s ukupnim iznosom premije osiguranja.

Posebni uvjeti osiguranja

primjenjuju se na grupu ugovora o osiguranju ili sadrže odredbe koje nisu sadržane u općim uvjetima osiguranja. Posebnim uvjetima može se proširiti ili suziti osigurateljna zaštita utvrđena općim i posebnim uvjetima.

Predmet osiguranja (osigurana stvar, objekt osiguranja)

može biti materijalni predmet ili imovinski interes. Predmet osiguranja mora biti definiran na način da nema dvojbe o njegovim karakteristikama i identifikaciji pri ugovaranju osiguranja i kada nastane osigurani slučaj.

Premija osiguranja

novčani iznos koji ugovaratelj osiguranja plaća osiguravatelju, na temelju sklopljenog ugovora o osiguranju.

Premijska stopa

cijena po jedinici osiguranja. Najčešće se iskazuje u promilima tj. u obliku premije za 1000 jedinica iznosa osiguranja ili osnovice za obračun premije.

Pričuve šteta

oblikuju se u visini procijenjenih obveza koje je društvo za osiguranje dužno isplatiti na temelju onih ugovora o osiguranju kod kojih je osiguranja slučaj nastupio prije kraja obračunskog razdoblja; moraju obuhvaćati procijenjene obveze za već nastale, a još neprijavljene štete.

Prijenosna premija

dio premije koji se prenosi u sljedeće poslovno razdoblje, obračunava se prema načelu pro rata temporis.

Pro rata temporis

princip izračuna premije ili naknade štete za razdoblje kraće od godine dana. Ukupan iznos / 365 = dnevni iznos. Dnevni iznos * broj dana trajanja osiguranja ili štete = naknada ili premija.

Proporcionalno reosiguranje

oblik reosiguranja kod kojeg reosiguratelj prema udjelu u riziku sudjeluje i u premiji i u šteti.

Prvi rizik

princip osiguranja s iznosom manjim od vrijednosti predmeta osiguranja. Iznos predstavlja gornju granicu osigurateljeve obveze po štetnom događaju, ali ne i kroz osigurateljnu godinu.

Kontaktirajte nas

01/4600 400
INFO TELEFON

Pošaljite
e-mail

Naručite poziv

Informacije i suglasnost za kolačiće (en. Cookies) – www.generali.hr, web stranica Generali osiguranja d.d., koristi vlastite tehničke kolačiće i kolačiće trećih strana (tehničke i profiliranje) kako bi se poboljšalo Vaše iskustvo pregledavanja web stranice i pružila usluga u skladu s Vašim željama. Nastavkom pregleda web stranice www.generali.hr slažete se s korištenjem kolačića. Ako želite saznati više ili povući pristanak za sve ili neke od tih kolačića pročitajte našu Politiku prikupljanja kolačića.

Prihvaćam